Головна » Файли » Інші дисципліни » Системна організація української мови

Типи словотвору відповідно до засобів та за продуктивністю
07.06.2015, 16:45

Комплексні одиниці системи словотворення.

      Комплексні одиниці системи словотворення формуються протиставленнями різного роду: співвідношенням однокореневих слів і співвідношенням слів, що мають різне коріння, але одне і те ж словотвірне будову.

 Комплексними одиницями системи словотвору є: словотворча пара, словотвірний тип, словотворча категорія, словотворча ланцюг, словотворча парадигма та словотвірне гніздо. Найпростіша з комплексних одиниць - словотвірна пара: співвідношення похідної та виробляє основ (білий - білити, регулювати - регулювальник, піонер - піонерка, чорнило - чорнильниця, писати - переписати, красуня - красуня і т. п.). Словотворчі пари, між якими є тотожні формальні і семантичні відносини, входять в один словотвірний тип: цукор - цукор-ка, оселедець - селедоч-ка, сухар - сухар-ка і т. п. Терміном словотвірний тип називають не сукупність словотворчих пар, а схему (формулу) побудови похідних слів.

 

1. Словотвірна категорія

      Словотвірна категорія (СК) - одиниця більш абстрактна і складна, ніж словотвірний тип; вона формується сукупністю словотворчих типів, що об'єднуються спільністю дериваційного значення у відверненні від формальних засобів вираження даного значення.      Словотвірна категорія виділяється на підставі єдності дериваційного значення, в той час як засоби вираження цього значення можуть бути різними. Як приклад словотворчої категорії можна привести категорію імен іменників, що володіють значенням 'виробник дії, названого виробляє основою', утворених різними суфіксами від основ дієслова. У цю категорію входять іменники з суфіксами-тель: відправник, получа-тель,-ець: бор-ець, твор-ець,-ун: біг-ун, крик-ун,-щик: нормувальник, сортувальник і т. п.

      Словотвір кожної частини мови доцільно описувати виходячи з того, які словотворчі категорії в ній діють в межах одного та різних способів словотворення.

      Різні словотворчі типи з одним і тим же словотворчим значенням утворюють класи різних за формою, але тотожних по словообразовательной семантиці дериватів. Такі об'єднання синонімічних словотворчих типів називаються словотворчими категоріями.  Отже, словотворча категорія - це одиниця більш високого рівня в класифікації словотворчих явищ, ніж словотвірний тип.

 Прикладом словотворчої категорії є сукупність словотворчих типів, що об'єднує всі формально різні деривати з одним і тим же дериваційні значенням 'особа, що характеризується по його відношенню до предмета, названого виробляють' (автомобіліст, кулеметник, табунник, фабрикант, гусляр, аптекар, кіоскер).

 

2. Словотворча ланцюг

 Розглянемо ряд однокоренких слів: учи (ть) - вчи-тель - вчи-тель-ниц (а); бел (ий) - бел-(іть) - по-білі (ть) - побілю-к (а) - побелоч- н (ий); готовий (ий) - готовий-і (ть) - за-готовий (іть) - загот-к (а) - загот-щик - заготовщіц-к (ий). Ці ряди похідних збудовані так, що кожна попередня одиниця є безпосередньо виробляє для подальшої: дієслово вчити служить виробляють для іменника вчитель; від імені іменника вчитель вироблено ім'я особи жіночої статі - вчителька. Сукупність похідних, упорядкована так, що кожна попередня одиниця є безпосередньо виробляє для подальшої, називається словообразовательной ланцюгом (або ланцюжком ). Ця комплексна одиниця виявляє ступінчастий характер російського словотворення. Вона демонструє синтагматичні відносини між спільнокореневими словами. Слова в ланцюга пов'язані відносинами послідовної похідності.

 

3. Словотвірна парадигма

 Словотвірна парадигма - це клас однокореневих дериватів, які перебувають у словотвірному гнізді на одній і тій же ступені похідності і пов'язаних між собою відносинами спільної производности, тобто мотивованих одним і тим же виробляють. Так, у словотвірному гнізді з вершиною здоровий представлені наступні парадигми:

Здоровенький, здоровенний, нездоровий, здороветь, оздоровити, здоров'я - деривати I ступеня похідності, утворені від одного і того ж виробляє (у даному випадку - безпосередньо від вершини гнізда); оздоровлювати, оздоровлення - деривати II ступені похідності (утворені від дієслова оздоровити); одужання, видужувати - деривати III ступені похідності (утворені від дієслова одужати).

 Між однокореневими словами існують не тільки відносини послідовної похідності, а й відносини спільної производности (кодеріваціі). Іншими словами, такі відносини можна назвати радіальними - від одного виробляє утворюються пучки похідних:

 сніжить-ок       сніг сніжить-н (ий)       сніжить-Інк (а)

      Сукупність похідних, що мають одну і ту ж виробляє основу і знаходяться на одному щаблі словопроізводства називають словообразовательной парадигмою (СП).      Поняття СП - молоде в теорії синхронного словотворення. Виникнення його пов'язане з пошуками ізоморфізму між будовою різних систем мови, прагненням виявити парадигматичні відношення між одиницями словотвору. 

      Порівняння словотворчих парадигм слів однієї семантичної групи показує, що між ними спостерігається більша схожість в наборі певних дериваційних значень, ніж у конкретному наборі похідних з одним і тим же афіксом, тому що в словотворенні одне і те саме значення (і для російської мови це особливо характерно ) нерідко має різні засоби вираження. Таким чином, існує асиметрія між означуваним і що означає: одне і те ж деріваціопное значення може бути виражене за допомогою різних афіксів

 

4. Словотвірне гніздо

      Словотвірне гніздо - це комплексна одиниця словотвірної системи, що представляє собою упорядковану сукупність всіх однокореневих дериватів, пов'язаних відносинами безпосередній або опосередкованій производности з одним непохідним (базовим) словом, яке називається вершиною даного гнізда. Елементами словотвірного гнізда, крім його вершини, є також словотворча ланцюжок і словотворча парадигма.

       

5. Словотворчі типи

 Словотворчий тип є основною одиницею класифікації похідних слів. Під словотворчим типом розуміється клас дериватів, що належать до однієї частини мови і характеризуються однаковими словотворчими властивостями: а) похідні від слів однієї частини мови, б) однаковим видом словотвору; в) загальним способом словотворення; г) тотожним словотворчим значенням; д) одним і тим ж засобом вираження словотвірного значення - деріватором.

 

6. Потенційні слова

      Якщо зчепленню афікса та основи заважають узуальние обмеження, вони можуть бути подолані. При наявності громадського або індивідуального замовлення на слово створюється похідне слово, що реалізує словотворчий потенціал виробляє. Час появи подібних слів встановити неможливо. Вони живуть у мові під спудом, укладені у словотворчих можливості мови, але реально можуть і не з'являтися, якщо в них немає потреби.

 Потенційні слова заповнюють порожні клітки словотворчих парадигм і утворюються за продуктивним словотворчим типам.

 

Способи словотвору.

      Нові слова здебільшого утворюються за допомогою словотворчих афіксів. Словотворчий афікс (кольори …) — це префікс, суфікс чи постфікс, який приєднується до твірної основи для творення нового слова. Класифікацію способів словотворення схематично можна зобразити так:

Префіксальний спосіб — спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів: заходити — ходити, перенавантаження — навантаження, прехороший — хороший, безвідповідально — відповідально.

Суфіксальний спосіб — спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів: холодненький — холодний, дубок — дуб, вітерець — вітер, читання — читати, молодість — молодий.

Префіксально-суфіксальний спосіб — спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи словотворчих префіксів і суфіксів: надбрівний — брова, безмежний — межа, затишок — тиша.

Постфіксальний спосіб — спосіб творення слів шляхом приєднання до твірної основи словотворчих постфіксів: битися — бити, миритися — мирити.

Префіксально-постфіксальний: розійтися — іти, приблудитися — блудити.

Суфіксально-постфіксальний: лінуватися — лінь, здороватися — здоров(ий).

Суфіксально-префіксально-постфіксальний: прибіднятися — бідний, змилостивитися — милостивий.

Безафіксний спосіб (відкидання значущих частин) — це спосіб творення слів шляхом укорочення (усічення) твірного слова: відхід — відходити, закид — закидати, зелень — зелений.

Основоскладання — спосіб творення слів шляхом поєднання твірних основ кожного зі слів, що входять до базової сполуки — підрядної чи сурядної. Наприклад: хмарочос — хмари чесати, життєпис — життя писати, хвилеріз — хвилі різати, лісостеп — ліс і степ, синьо-жовтий — синій і жовтий, кисло-солодкий — кислий і солодкий. Словотворчим афіксом у таких випадках виступає інтерфікс — морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення — морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення може супроводжуватися суфіксацією: правосторонній — права сторона, однобічний — один бік, сільськогосподарський — сільське господарство. Потрібно пам'ятати, що прикметники, утворені на базі сурядної сполуки слів, пишуться через дефіс (блакитно-синій, студентсько-викладацький, науково-технічний, мовно-літературний), а прикметники, утворені на базі підрядної сполуки — разом (народногосподарський, лівобережний, важкоатлетичний, західноукраїнський). Складання може відбуватися і без інтерфікса (всюдихід — всюди ходити). Окремо виділяють складання слів: батько-мати — батько і мати, хліб-сіль — хліб і сіль, мед-пиво — мед і пиво, срібло-золото — срібло і золото, туди-сюди — туди і сюди. Слова, утворені способом складання, називаються складними.

Одним із різновидів складних слів є складноскорочені слова (абревіатури). Вони можуть утворюватися:

а) складанням частин кожного із твірних слів, що входять до базового словосполучення: завмаг — завідуючий магазином,

б) складанням частини твірного слова і цілого твірного слова: держадміністрація — державна адміністрація, медсестра — медична сестра,

в) складанням назв початкових букв твірних слів: УТН — Українські телевізійні новини, ЛПУ — Ліберальна партія України,

г) складанням початкових звуків твірних слів: загс — запис актів громадянського стану, ДЕК — державна екзаменаційна комісія;

д) складанням початкових частин і звуків, букв, цифр тощо: облвно — обласний відділ народної освіти, СУ-15 (Сухий — прізвище конструктора).

Морфолого-синтаксичний спосіб — це спосіб творення слів, при якому нове слово утворюється внаслідок переходу з однієї частини мови в іншу. Наприклад: операційна — (перехід прикметника в іменник), завідуючий (перехід дієприкметника в іменник), коло хати (перехід іменника в прийменник).

Категорія: Системна організація української мови | Додав: StudentSun
Переглядів: 1189 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]